Title Image

Vedtægter

Vedtægter for Kunstforeningen for NKT og NOV

Vedtægterne er vedtaget efter urafstemning 1 sept. 2020

 • 1. Foreningens navn
  Foreningens navn er Kunstforeningen for NKT og NOV.
 • 2. Foreningens formål
  Foreningens formål er at skabe interesse for og kendskab til kunst og kunsthåndværk. Dette sker bl.a. gennem udstillinger, tidsskriftcirkulation, foredrag, samt indkøb af kunst til bortlodning blandt foreningens medlemmer.
 • 3. Foreningens medlemmer
  Som medlem kan optages alle medarbejdere ved NKT og NOV og deres datterselskaber. Indmeldelse er bindende for foreningens regnskabsår. Fratræder et medlem, ophører medlemskabet med udgangen af pågældende kalenderår. Fratræder man på grund af alder, kan man fortsætte sit medlemskab.
 • 4. Foreningens midler
  Foreningens midler kommer fra medlemskontingenter, tilskud og gaver og anbringes på en efter bestyrelsens skøn betryggende måde.
 • 5. Kontingent
  Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves for månedslønnede med 1/12 hver måned via lønnen.
  Øvrige medlemmer betaler ved overførsel til foreningens bankkonto.
 • 6. Regnskabsåret
  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 • 7. Bestyrelsen
  Foreningens formand og 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter vælges af generalforsamlingen. Det bestræbes, at halvdelen af de valgte er ansat i NKT og den anden halvdel i NOV. Alle vælges for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
  Genvalg kan finde sted.
  Efter nyvalg af hele bestyrelsen afgår på næste års generalforsamling formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.
  Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, eller hvis 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Dens beslutninger vedtages ved stemmeflertal, og står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.
  Til at disponere over foreningens midler har kassereren fuldmagt.
  Efter hvert bestyrelsesmøde skrives referat, der godkendes på næste bestyrelsesmøde.
 • 8. Indkøb af kunst
  Der købes fortrinsvis dansk kunst og kunsthåndværk til fordeling blandt foreningens medlemmer.
  Indkøbene foretages af bestyrelsen.
 • 9. Fordeling af indkøbt kunst
  Fordeling af den indkøbte kunst sker ved lodtrækning, der finder sted hvert år i perioden 1. november – 15. december.
  Inden lodtrækningen finder sted, laves en gevinstliste, der udleveres til alle medlemmer og bliver gjort tilgængelig på foreningens hjemmeside.  http://nktnovkunst.dk
  Alle medlemmer har mulighed for at lave en prioriteringsliste, som kan sendes til foreningens bestyrelse, senest 1 uge før lodtrækningen finder sted. Den bruges til fordelingen, efterhånden som vinderne udtrækkes.
  Medlemmer, der bliver udtrukket og som ikke har indsendt en prioriteringsliste og heller ikke er til stede ved lodtrækningen, vil få overført lodderne til efterfølgende år. Hvis et medlems ønske på prioriteringslisten er taget af tidligere udtrukne medlemmer, og ikke selv er tilstede ved bortlodningen, vil lodderne blive overført til efterfølgende år. Hvis et medlem bliver trukket, og er til stede ved bortlodningen, har medlemmet mulighed for at vælge en præmie eller vælge at lade lodderne overgå til efterfølgende år.   For hvert års medlemskab deltager man i lodtrækningen med  et antal lodder, der svarer til antallet af år, man har været medlem. Har man ikke vundet i 10 år, fordobles antallet af lodder, så 11 års medlemskab giver 22 lodder, 12 års medlemskab giver 24 lodder osv.
  Når et medlem har vundet, har vedkomne 1 lod til næste bortlodning.
  Ingen kan vinde mere end en gevinst hvert år.
 • 10. Generalforsamlingen
  Generalforsamlingen afholdes hvert år senest ultimo februar. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel og sendes til alle medlemmer. Samtidig med indkaldelsen udsendes dagsordenen og oplysning om sidste frist for indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Det er kun forslag, bestyrelsen har modtaget skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes, der kan tages beslutning om på generalforsamlingen.
  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
  Generalforsamlingen vælger selv en dirigent.
  På generalforsamlingen fortæller formanden, hvad der er sket i det forløbne år, og kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Ingen af disse må være medlem af bestyrelsen.
  Genvalg kan finde sted.
  Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer. Afstemning kan ske ved fuldmagt til et deltagende medlem. Fuldmagten skal indeholde fulde navn, afdeling og navn på firma, man er ansat i, og der skal stå hvilke punkter på dagsordenen fuldmagten gælder.
  Afstemninger på generalforsamlingen kan ske skriftligt, hvis et medlem ønsker det.
  Vedtægtsændringer kan kun besluttes, når mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret og ¾ stemmer for ændringen.
  Er det ikke tilfældet, sendes vedtægtsændringerne til urafstemning, som så afgøres ved simpelt stemmeflertal.
  Urafstemning afsluttes 2 uger efter materialet er udsendt, og resultatet af urafstemningen sendes til alle medlemmer.
  Der skrives referat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigent, formand og referent og udsendes til alle medlemmer.
 • 11. Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst ¼ af medlemmerne skriftligt fremsender ønsket til foreningens formand med den dagsorden, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.
  Indkaldelsen fremsendes snarest med 8 dages varsel og senest 3 uger efter, at formanden har modtaget ønsket.
  For den ekstraordinære generalforsamling gælder de samme regler som for en ordinær generalforsamling, som det står i § 10.
 • 12. Foreningens ophør
  Hvis foreningen skal ophøre, sker det efter en ekstraordinær generalforsamling.
  Foreningens kapital bruges til at indkøbe kunst, der med de øvrige indkøb fordeles efter reglerne i § 9.

Vedtægterne er vedtaget efter urafstemning den 1. sept. 2020

 

Print Friendly, PDF & Email